Ing.Pavlína Hajduková

Email: P.Kreckova@seznam.cz

Tel.: +420 604 939 926

Ostrava